MENU

Woningcorporaties Als corporatie bij het vastgoedonderhoud gebruikmaken van de kennis en kunde van co-makers

Ketensamenwerking op het gebied van vastgoedonderhoud is voor steeds meer corporaties bekend. Maar resultaatgericht samenwerken – ook wel RGS genoemd – dat kennen de meesten nog niet. In tegenstelling tot de traditionele manier van samenwerking is er bij RGS sprake van een resultaatsverplichting gedurende de contractperiode. De doelstelling hierbij is om het vooraf afgesproken vastgoedkwaliteitsniveau te realiseren tegen lagere integrale exploitatiekosten en een hogere klanttevredenheid. Maar hoe geef je het vorm en wat betekent deze manier van samenwerken in de praktijk voor de corporatie? Daarover sprak de CorporatieGids met Rob Nas, Project Director bij P5COM.

Resultaatgericht samenwerken vindt zijn oorsprong in de schilders- en onderhoudsbranche, maar wordt volgens Rob steeds breder opgepakt. “In de kern is er bij RGS sprake van een beperkt aantal co-makers die samen in staat zijn om binnen de kaders van de vastgoedeigenaar – in de sector dus een corporatie – optimaal invulling te geven aan het vastgoedonderhoud, waarbij prestaties worden gegarandeerd.”

Resultaatsverplichting

De manier van samenwerken verschilt daarmee van traditioneel aanbesteden. Rob: “Traditioneel is er een ‘inspanningsverplichting’, maar bij RGS is er sprake van een resultaatsverplichting gedurende de contractperiode. De doelstelling hierbij is om het vooraf afgesproken vastgoedkwaliteitsniveau te realiseren tegen lagere integrale exploitatiekosten en een hogere klanttevredenheid. Het is hierbij zaak om als opdrachtgever vooraf goed na te denken over wat je wilt bereiken. Zowel voor een individueel complex als een deelportefeuille. Zodra je die doelen helder hebt, kun je co-makers betrekken om te komen tot de slimste onderhoudsaanpak op basis van de economische levensduur van het betreffende vastgoed. Als laatste heb je de ‘wij-stap’, waarin je nagaat hoe je hier samen invulling aan geeft. Door gezamenlijk het samenwerkingsproces in te richten, kun je de kennis en kunde van de markt gebruiken.”

Vertrouwen

Daarbij is het niet zo dat je samenwerkt puur op basis van vertrouwen. “Natuurlijk begint het hierbij, maar je stelt met elkaar ook heldere en meetbare KPI’s op,” legt Rob uit. “Dat draagt bij aan het continu verbeteren van de samenwerking. De doelen houden iedere partij scherp en stelt je in staat om periodiek in gesprek te gaan over de gerealiseerde prestaties en of dat in lijn is met de beoogde doelstellingen.”

Alles ten goede van de huurder

Op de vraag wat RGS corporaties oplevert, vertelt Rob: “Alles wat een corporatie doet moet ten goede komen van de huurder, anders kun je het niet verantwoorden. In RGS gebeurt dat omdat het leidt tot aantoonbare kostenbesparingen, een betere kwaliteit van de woningen en een hogere klanttevredenheid. Door optimaal gebruik te maken van elkaars expertise worden faalkosten gereduceerd én middelen efficiënter ingezet. Daarnaast realiseer je een afgesproken vastgoedkwaliteit tegen lagere integrale kosten. Je weet vooraf waar je aan toe bent en kunt bij wijze van spreken al invullen wat je over vijf jaar moet betalen. Daardoor ben je als organisatie meer in control en kun je betere financiële keuzes maken.”

CO2-neutraal ambitie

Het gebruik van RGS helpt corporaties ook hun duurzaamheidsambities te realiseren, bijvoorbeeld om CO2-neutraal te zijn in 2030. “RGS hoeft namelijk niet te stoppen bij vastgoedonderhoud. Door met RGS bijvoorbeeld ook samen de verduurzamingsopgave aan te gaan, haal je kennis en expertise binnen, die je wellicht zelf niet in huis hebt. Voor het realiseren van de ambities dient er enorm veel aangepakt te worden, zoals allerlei vormen van isolatie, zonnepanelen en installaties. De kennis van partners kan daarbij helpen. Je ziet overigens ook dat koepelorganisatie Aedes gelooft in RGS, want zij is één van de partijen die zich achter Stichting RGS heeft geschaard en mogelijkheden ziet om de duurzaamheidsdoelen voor de komende jaren zo beter te bereiken.”

Samenwerking voor lange termijn

Gebruikmaken van resultaatgericht samenwerken betekent ook dat medewerkers nieuwe vaardigheden moeten aanleren, legt Rob uit. “Het is echt een andere manier van werken. Je moet bijvoorbeeld meer vertrouwen hebben in je co-makers en hen niet op basis van een bestek beoordelen op de laagste prijs, maar of ze voldoende expertise hebben de vooraf gestelde doelen te behalen. Daarnaast moet je ook het kennisniveau van medewerkers aanpakken. Dat alles heeft tijd nodig, maar je gaat deze samenwerking aan voor de langere termijn. Dit biedt mogelijkheden om medewerkers te faciliteren en samen met je co-makers te investeren in de samenwerking.”

Stappen naar RGS

P5COM kan corporaties helpen bij de inrichting van RGS als onafhankelijke procesbegeleider. “Wij hebben de afgelopen jaren veel ervaring in de sector opgedaan en helpen corporaties gestructureerd de stappen naar RGS te doorlopen. We beginnen met het kijken naar wat de corporatie wil bereiken. Op basis daarvan stellen we doelen en een plan van aanpak op, selecteren we samen co-makers en nemen de organisatie mee in de verandering. Daarbij zorgen we ervoor dat de corporatie handvatten krijgt waarmee het in de toekomst kan sturen op basis van feitelijke informatie en zichzelf zo continu kan verbeteren.”

Belangrijkere pijler

RGS zal de komende jaren in de sector steeds belangrijker worden, sluit Rob af. “Je ziet dat er steeds meer partijen zijn die met het RGS-keurmerk werken en dit keurmerk steeds meer gemeengoed wordt. Hierdoor zal RGS een steeds belangrijkere pijler worden in het vastgoedonderhoud en zal er meer expertise ontstaan bij vastgoedorganisaties en corporaties om de samenwerking meer resultaatgericht vorm te geven. Zo worden corporaties efficiënter, worden doelen makkelijker behaald én kunnen ze makkelijker inspelen op een snel veranderende wereld.”

Dit interview is 10-09-2021 ook in de CorporatieGids verschenen, lees hier het originele interview.