MENU

Beleidsverklaring ISO

ISO Beleidsverklaring

Kwaliteitsmanagementsysteem NEN-EN-ISO 9001:2015

Het beleid van onze organisatie is gericht op het continu voldoen aan de hoge verwachtingen van de interne en externe omgeving van P5COM.

In het beleid staat de ambitie om zo groot mogelijke toegevoegde waarde te hebben voor onze klanten en bij te dragen aan het bereiken van hun strategische doelen voorop. Om dit te realiseren kent het beleid ook een belangrijke focus op het selecteren, behouden en vergroting van kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Het voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de normen ISO 9001:2015 met als doel het borgen en continu verbeteren van het Kwaliteitsmanagementsysteem, helpt ons daarbij.

Ten aanzien van kwaliteit is het beleid gericht op:

  • Het continu vergroten van de klanttevredenheid en klantgerichtheid. P5COM laat een blijvende indruk achter;
  • Het aantrekken, binden en doorgaand ontwikkelen van medewerkers met uitzonderlijk talent zodat kennis, ervaring en persoonlijkheid aansluiten bij de vraagstukken van onze opdrachtgevers;
  • Het blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving Het bieden van een raamwerk voor het bepalen van kwaliteitsdoelstellingen en continu verbeteren;
  • Het bewaken van de externe en interne kwaliteit en het continue verbeteren van de processen;
  • Bijdragen aan duidelijkheid in de organisatie door middel van het vastleggen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures en werkwijzen op kwaliteitsgebied;
  • Het bevorderen van eenduidigheid in werken, waardoor de kracht van onze werkmethodiek bij elke opdracht tot zijn recht komt en bijdraagt aan het succes van de opdracht;
  • Leveren van diensten conform de gestelde eisen en focus op zo min mogelijke risico’s en zoveel mogelijk kansen.

De directie houdt de medewerkers van dit beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte, ziet op de uitvoering van dit beleid toe en stuurt bij wanneer nodig. De doelstellingen en KPI’s worden jaarlijks opgesteld en weergegeven in een jaarplan wat gecommuniceerd wordt naar alle medewerkers. De doelstellingen en KPI’s worden proactief gemonitord, geëvalueerd en direct bijgestuurd waar nodig tijdens de diverse overleggen. Eenmaal per jaar vindt een eindevaluatie plaats van de prestaties via de directiebeoordeling. Relevante delen van de verslaglegging zijn zowel intern als extern beschikbaar voor geïnteresseerden.

P5COM wil dat processen zoals deze verwoord zijn of waarnaar verwezen wordt in het kwaliteitshandboek, als zodanig worden uitgevoerd door haar medewerkers. Alle medewerkers en ook derden die namens P5COM werkzaamheden uitvoeren dienen dit beleid te ondersteunen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de kwaliteit van onze organisatie en onze dienstverlening.

De directie zorgt ervoor dat deze beleidsverklaring minimaal om de drie jaar wordt geëvalueerd en eventueel wordt herzien.

Blaricum, 1 februari 2021

Namens de directie,

Peter Lamme
Managing Partner